Rada kościoła

Rada Kościoła działa w składzie: Przewodniczący Jerzy Karzełek (Skoczów) I Zastępca Przewodniczącego Mirosław Marczak (Wrocław) II Zastępca Przewodniczącego Tomasz Olejniczak (Warszawa) Sekretarz Jerzy Kowalczuk (Żywiec) Skarbnik Włodzimierz Filipski (Żory) Członek Rady Andrzej Kapuściński (Tarnów) Członek Rady Arkadiusz Łowicki (Jastrzębie Zdrój)...

Prawo wewnętrzne

Prawo wewnętrzne Trwają prace nad prawem wewnętrznym kościoła. Dziękujemy za...

W co wierzymy?

W co wierzymy? Członkowie Kościoła Wolnych Chrześcijan utożsamiają się z nicejskim wyznaniem wiary: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.  Amen. Wierzymy, że: Całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga i jako zbiór 66 ksiąg kanonicznych stanowi normę wiary i postępowania wszystkich wierzących ludzi. Jest jeden Trójjedyny Bóg, który zawsze istniał w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg objawił się światu w osobie swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który będąc w pełni Bogiem przyjął postać człowieka po to, by poprzez doskonałą ofiarę na krzyżu mógł pojednać ludzi z Bogiem Ojcem. Grzech, a wraz z nim śmierć, wszedł na świat z powodu nieposłuszeństwa pierwszych stworzonych przez Boga ludzi. Odtąd każdy człowiek rodzi się z grzeszną naturą, ma tendencje do grzechu, jest oddzielony od Boga i zmierza ku wiecznemu potępieniu. Zbawienie jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Zbawienie jest darem, na który żaden człowiek nie jest w stanie zasłużyć w jakikolwiek sposób. Pojednania z Bogiem dostąpili tylko ci, którzy wyznali Bogu swoją grzeszność i przyjęli Jego dar życia wiecznego. Jako Boże dzieci otrzymali Ducha Świętego, który uzdalnia ich do świętego życia w procesie uświęcenia. Odrodzeni do nowego życia ludzie dają publiczne świadectwo wiary przez chrzest i są częścią...